NHÓM CÂY THUỐC CHỮA RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH, THIẾU MÁU NÃO, HUYẾT ÁP THẤP.